Polityka prywatności

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Aby podczas wizyty na naszej stronie użytkownicy czuli się bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  tzw. RODO) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r.. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować o naszych zasadach przetwarzania danych osobowych, stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Poniższa polityka stanowiąca m.in. o ochronie danych informuje o tym, jakie dane użytkowników są gromadzone na naszych stronach internetowych oraz które z tych danych w jaki sposób są przetwarzane, jakie są cele i zakres przetwarzania, oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także kto jest Administratorem oraz do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

 1. Podmiot odpowiedzialny i prawa użytkownika

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie w rozumieniu rozporządzenia unijnego RODO, ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. oraz federalnej ustawy o ochronie danych jest firma Media Experts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000277888, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Edwarda Raczyńskiego, nr 17, 60-465, poczta Poznań. Numer NIP 7792308489; Numer REGON 300552701. Jako Administrator firma Media Experts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest dostępna pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

– telefonem: +48 512 008 390

– Pocztą elektroniczną: biuro@karolawogrodzie.pl

1.1. Administrator informuje, że: wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz że zbierane przez niego dane są: a) przetwarzane zgodnie z prawem; b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Administrator przetwarza dane osobowe na stronie internetowej w celu:

 • marketingu bezpośredniego na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, zaś dane są przechowywane przez okres min. 10 lat, jak i niezbędny do przedawnienia roszczeń osoby, której dane dotyczą. Po wyrażeniu skutecznego sprzeciwu Administrator nie przetwarza danych w celu marketingu bezpośredniego
 • marketingu, na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, zaś dane są przechowywane do cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą
 • inne, określone w odrębnych przepisach

1.2. Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, które zapewniają wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO. Administrator przekazuje dane tylko w minimalnym zakresie oraz najmniejszej ilości podmiotów zewnętrznych, jaka jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania strony www.

Dane mogą być przekazywane: dostawcom usług technicznych, informatycznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej, strony internetowej, dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych.

1.3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa  danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informujemy, że jeśli nie wycofają Państwo osobiście zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych Administrator będzie nadal przetwarzał je do celów wyżej wymienionych.

1.4.Użytkownik może w każdej chwili uzyskać informacje na temat swoich danych, które są u nas przetwarzane. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez Media Experts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listem, także korzystając z wymienionych danych kontaktowych.

 1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Przetwarzamy dane użytkownika w celu realizacji naszych usług, na potrzeby administracji technicznej, dla własnych celów marketingowych oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika

 1. Reklama banerowa

Dane zebrane podczas wizyty użytkownika wykorzystujemy także, aby wyświetlać tzw. reklamę banerową. Są to ogłoszenia reklamowe przekierowujące do stron firm trzecich. Reklama ta przeważnie wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) lub piksele. Naszym celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i przydatna dla użytkownika, dlatego w ramach reklamy banerowej użytkownik może zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądał już na naszej stronie lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej (tzw. retargeting). W ramach reklamy banerowej wykorzystujemy wyłącznie dane pseudonimizowane; bezpośrednie informacje o użytkowniku (np. nazwisko lub adres e-mail) nie są zapisywane w plikach cookie.

 1. Zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies służące realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika

4.1. Definicje

 1. Administrator – oznacza Media Experts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies– oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora– oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne– oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis– oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwisy internetowe
 6. Urządzenie– oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik– oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.2. Rodzaje wykorzystywanych cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

4.3. Cele w jakich wykorzystywane są cookies

 1. Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych

II) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

III) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

IV) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

V) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

I) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

II) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

II) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

I) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

I) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Świadczenia usług reklamowych

I) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

4.4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

I) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]

II) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

I) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

II) Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]

III) Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

[administrator cookies: Media Experts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowejreklamy:

I) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

I) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

II) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

III) LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisów za pomocą serwisów społecznościowych:

I) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

II) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

III) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

IV) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

4.5.Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.